สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาดูงาน

  • งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานวัดและประเมินผล / บริการการศึกษา

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

  • สวนวลัยลักษณ์, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Leave a Comment