GREEN MISSION

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน “Sustainability for all”

SETTING AND INFRASTRUCTURE

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ENERGY AND CLIMATE CHANGE

การจัดการพลังงาน

WASTE

การจัดการของเสีย

WATER

การจัดการน้้า

TRANSPORTATION

การสัญจร

EDUCATION AND RESEARCH

การศึกษาของส่วนงาน

SETTING AND INFRASTRUCTURE

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ตั้ง

(อาคารสหกิจศึกษา)
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เบอร์โทรศัพท์

Phone : 0 7547 6316-27 โทรสาร 0 7547 6328

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดตามผลงาน

บุคลากร

 1. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
  • งานแผนงาน/ งบประมาณ/ งานเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
  • นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว โทร. 0 7547 6323
  • งานสารบรรณ/งานธุรการ 
   นางเจนจิรา พุมดวง โทร. 0 7547 6321 
 2. งานกิจกรรมสัมพันธ์ ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
  • นางสุภาณี เพชรานันท์ โทร.0 7547 6322
  • นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา โทร. 0 7547 6317
  • นางสาวจริยา สุขชื่น โทร. 0 7547 6316 งาน Operator กลาง
 3. งานผลิตสื่อคอนเทนต์ สื่อดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • นายกรกช บุญอมร โทร.0 7547 6325
  • นายโกศล ช่วยอุปการ โทร. 0 7547 6326
  • นายจักรกฤษณ์ สงดำ โทร. 0 7547 6326
  • นายอภิลักษณ์ เธียรปรีชา โทร. 0 7547 6326
  • นางเจนจิรา พุมดวง โทร. 0 7547 6327 งานประสานงานผลิตรายการ
  • นางสาวจินตนา สุดสอาด โทร. 0 7547 6326
 4. งานข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อสมัยใหม่ และการจัดการเว็บไซต์
  • นายธีรพงศ์ หนูปลอด โทร. 0 7547 6319 งานจัดทำข่าว บันทึกภาพข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • นางสาวชลธิชา ปานแก้ว โทร. 0 7547 6318 งานจัดทำข่าว บันทึกภาพข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • นายบรรพต ใบมิเด็น โทร. 0 7547 6320 งานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  • นางสาวศริลกานต์ งามขำ โทร. 0 7547 6319

ENERGY AND CLIMATE CHANGE

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วย ประหยัด พลังงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ ประหยัดน้ำ พลาสติก แยกขยะและรีไซเคิล

แผนผังหรือแถบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่น ที่ระบุตำแหน่งหลอดไฟได้อย่างถูกต้อง

รวมใจลดใช้พลังงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ ประหยัดน้ำ พลาสติก แยกขยะและรีไซเคิล

การประหยัดพลังงาน

รวมใจลดใช้พลังงาน

WASTE

การจัดการของเสียในหน่วยงาน

ส่วนสื่อสารองค์กรมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ ประหยัดน้ำ พลาสติก แยกขยะและรีไซเคิล

ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการขยะ นำไปแปรรูปอย่างมีประโยชน์สูงสุด
และลดปริมาณขยะที่ต้องถูกนำไปฝังกลบหรือเผา ดำเนินการจัดภาชนะสำหรับรองรับการแยกขยะ
รณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกต้อง

WATER

การจัดการน้้า

ข้อมูลการใช้้งานน้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

TRANSPORTATION

การสัญจร

 • จํานวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน
  1. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย  1 คัน
  2. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ บุคลากร 1 คัน
 • ความคิดริเริ่มระบบการขนส่ง เกี่ยวกับ การกําจัด หรือลด ยานพาหนะส่วนตัวใน มหาวิทยาลัย
 • นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้ รถจักรยาน

EDUCATION AND RESEARCH

การศึกษาของส่วนงาน