ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร

ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร

ประจำปีงบประมาณ 2565
Click Here

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร

ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนสื่อสารองค์กร

ประจำปีงบประมาณ 2564
Click Here