ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วลัยลักษณ์วิชาการ

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สำนักวิ

Read More »

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั

Read More »

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท (ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร) อาจารย์ ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิ

Read More »

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่อง

Read More »

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศา

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต อาจารย์ประจำสำนัก

Read More »