ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

Add Your Heading Text Here

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสมพร อิสรไกรศีล

รักษาการแทนหัวหน้างาน

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

พนักงานธุรการ

Add Your Heading Text Here

งานสื่อสารองค์กร

นางสุภาณี เพชรานันท์

รักษาการแทนหัวหน้างาน

นายบรรพต ใบมิเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

พนักงานธุรการ

Add Your Heading Text Here

งานผลิตคอนเทนต์ สื่อดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

นายกรกช บุญอมร

รักษาการแทนหัวหน้างาน

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโกศล ช่วยอุปการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Add Your Heading Text Here

โครงการ Walailak Channel / Facebook Live On Air

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ สงดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป