โดย นายอภิวัฒน์ คงมาก : นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
5/5