อธิการบดี​มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020​และผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่​ 13 มกราคม​ 2564​ ที่ผ่านมา​ ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF​ ก่อนการประชุมบริหารครั้งที่​ 1/2564​ ณ​ ห้องประชุมโมคลาน​ อาคารบริหาร

โดยมีรายละเอียดผู้เข้ารับช่อดอกไม้ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5S Model Award 2020 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   ได้แก่

1) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

2) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF  

ระดับ Senior Fellow

     1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร (สำนักวิชาศิลปศาสตร์)

ระดับ Fellow

     1)  อาจารย์กิ่งกมล  เพชรศรี  (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

     2)  อาจารย์ทิพวรรณ  บุญสนอง  (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)

     3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ   (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

     4)  อาจารย์พรชนุตร  ชุมภูนุช  (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)  

     5)  อาจารย์ ดร.นันทพร  กลิ่นจันทร์  (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

     6)  อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์  (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)

     7)  อาจารย์ ดร.นภารัตน์  สุทธิเดช  (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

     8)  อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล  อึ่งเจริญวิวัฒน์  (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

     9)  อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

    10)  ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร   (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

    11)  อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง  (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

    12)  อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง   (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

    13)  อาจารย์สุผาณิต  วิเศษสาธร  (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

    14)  อาจารย์เฝิง หมิน (Mrs.Feng Min)  (สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)