สถิติการให้บริการ

จำนวนผู้ใช้บริการระบบส่งข่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2565

จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัย (Opertor)