ติดต่อสอบถาม

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ตั้ง

(อาคารสหกิจศึกษา)
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เบอร์โทรศัพท์

Phone : 0 7547 6316-27 โทรสาร 0 7547 6328

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดตามผลงาน