ผู้บริหาร / บุคลากร
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหาร

รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รักษาการหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

Tel. 0 7547 6324
E-mail: jfareeda@wu.ac.th

บุคลากร

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการ

Tel. 0 7547 6323

E-mail: ywannee@wu.ac.th

นางเจนจิรา พุมดวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6327

E-mail: pjanejir@wu.ac.th

งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์

นางสุภาณี เพชรานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)

Tel. 0 7547 6322

E-mail: nsupanee@wu.ac.th

dream

นางสาวอุรัสยาวัลย์ เจ๊ะมามะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6317

E-mail: tudonrat@wu.ac.th

จริยา สุขชื่น

นางสาว จริยา สุขชื่น

พนักงานธุรการ

Tel. 0 7547 6316

E-mail: sjariya@wu.ac.th

งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

นายกรกช บุญอมร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)

Tel. 0 7547 6325

E-mail: bkorakot@wu.ac.th

นายโกศล ช่วยอุปการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6329

E-mail: koson.ch@wu.ac.th

นายจักรกฤษณ์ สงดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6331

E-mail: jakrit.so@wu.ac.th

นางสาวจินตนา สุดสอาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6326

E-mail: jintana.sd@wu.ac.th

นายณัฐวุฒิ ผิวนิ่มนวล

นายณัฐวุฒิ ผิวนิ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6330

E-mail: naruebet.su@wu.ac.th

งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

Tel. 0 7547 6319

E-mail: ntheera@wu.ac.th

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6318

E-mail: chonthicha.pa@wu.ac.th

นายบรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6320

E-mail: bbunpoht@wu.ac.th

Mr. Settaboot Onphakdee

นายเศรษฐบุตร อ่อนภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0 7547 6319

E-mail: settaboot.on@wu.ac.th