ส่วนสื่อสารองค์กร

วิสัยทัศน์

“เสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ระดับสากล”

พันธกิจ

สื่อสารภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ

ภารกิจส่วนสื่อสารองค์กร

1. สร้างสรรค์และพัฒนางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ (ภายนอก)

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษา (ภายใน)

4. ศึกษาและสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหรือประเมินผลการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนสื่อสารองค์กร

วิสัยทัศน์

“เสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ระดับสากล”

พันธกิจและภารกิจหลัก

     ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินภารกิจเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก รับรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบายการสื่อสารองค์กร

เน้นการสื่อสารเชิงรุก โดยใช้ Social Media และสื่อสมัยใหม่
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายการสื่อสารองค์กร

กลยุทธ์การสื่อสาร

ใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการและเครื่องมือ ดังนี้

  1. ใช้สื่อแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่าน Social Media (Facebook, Twitter, Youtube, Line และ Instagram) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Walailak Channel (สื่อโทรทัศน์ออนเน็ตของมหาวิทยาลัย) รวมทั้ง Conventional Media (สื่อมวลชน) สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น
  2. สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลการสื่อสารกับประชาคมภายนอก
  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินการกิจกรรมต่าง