การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2564

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ประชุม คสส