โควทคําอธิการบดี : พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565