ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร