ความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คุณสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์