การเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

การเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 การเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometrics Ranking  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นคลังความรู้เพื่อนำพัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับฯ กล่าวเปิดการอบรม คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้” และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทนโนโลยีดิจิทัล นายชัชวาล นาคพันธุ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานเว็บไซต์ https://blog.wu.ac.th  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร  45 คน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting