ส่วนสื่อสารองค์กร มวล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มศว.พร้อมจัดพิธีลงนาม MOU เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารองค์กร พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มวล.     ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว. โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี มวล. และอาจารย์ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว.ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรและบุคลากรทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธี

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มวล.และ มศว.ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมทั้งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ระหว่างกัน โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 3 ปี

นอกจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มวล. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร” และกิจกรรมการศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการงานส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมกล่าวตัอนรับในการศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กรและพูดคุยถึงนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พูดคุยการบริหารและผลงานโดยภาพรวมของส่วนสื่อสารองค์กร และกิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน  มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน

มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน  มวล. จับมือ มศว. ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกัน