กิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565