ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน จ.นครศรีฯ ร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวในงานแถลงข่าว อพ.สธ.

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และเพจ จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ สวท.นครศรีฯ,สวท.ทุ่งสง,สถานีวิทยุ อสมท.สถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช,สถานีวิทยุโมคลานเรดิโอ,สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีฯ (NBT) และเพจ NaKhonsri-thammarat ในโอกาสร่วมสังเกตุการณ์ทำข่าวงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการและนิทรรศกาล ครั้งที่ 11 “ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าริมอ่างน้ำ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ

ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลาก แห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดงานในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ อพ.สธ.- มวล ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์, นิทรรศการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 1-3, นิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 5-7, นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงานทั่วประเทศ ณ ลานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน และมหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้ และการแสดงของนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ทั่วทุกภูมิภาค และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณวันละ 5,000 คน