คุณวัชระ เกษเดช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง