ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดการต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา