การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2564

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร   เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรรมการและเลขานุการประชุม คสส

 การประชุม คสส ประชุม คสส ประชุม คสส

ประชุม คสส ประชุม คสส ประชุม คสส

            ประชุม คสส  ประชุม คสส ประชุม คสส

 

 

 

 

 

 

รายงานผล คสส.1-2564