ส่วนสื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช

 

สทท.นศ.และสวท.นศ.บันทึกภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร มวล.

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดกิจกรรม ขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (Walailak Thank you Press Nakhon si Thammarat) เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2565 และขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 และห้องเกียรติยศ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับพร้อมบอกเล่าถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่สื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  ดร.มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วม

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครศรีธรรมราช และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดไป

คณะผู้บริหารบันทึกภาพร่วมกัน

อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน