ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน และเพื่อมุ่งสู่การเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยระบบ Webometrics Ranking โดยมีคณาจารย์ บุคลากร แอดมินประจำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กว่า 70 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ กล่าวความเป็นมา วัตถุประสงค์และกล่าวเปิดการประชุม อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานและคุณบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วย Webometrics Ranking (SEO)

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน Website หน่วยงาน