โควทคําอธิการบดี: การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และผลการรับสมัครนักศึกษา TCAS65 รอบที่ 1 ม.วลัยลักษณ์