ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย

ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมกันนี้ ได้มีนางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างาน หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทยส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด กล่าวเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ว่า “วันสงกรานต์ คือวันปีใหม่ไทย เป็นวันที่เราได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพ่อแม่ และผู้ที่เราเคารพนับถือ รวมถึงองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีทำให้เรามีงานทำ มีเกียรติในสังคม มีโอกาสได้ตอบแทนบ้านเกิด ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการดำรงชีวิตที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”

ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย

ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย

ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมสืบสานประเพณีไทย

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์

สงกรานต์ สงกรานต์  สงกรานต์

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์