โควทคําอธิการบดี: กิจกรรมยกระดับความรู้และความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565