โควทคําอธิการบดี: การประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน