การสร้างและเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 “เขียนอย่างไรให้เป็น Blog”

         คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometrics Ranking  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นคลังความรู้เพื่อนำพัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

         โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับฯ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องเขียนอย่างไรให้เป็น Blog นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นายชัชวาล นาคพันธุ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานเว็บไซต์ https://blog.wu.ac.th โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรจำนวน  49 คน