ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Brand Ambassador 2022 สร้างสื่อบุคคลคุณภาพ เผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Brand Ambassador 2022 เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจแก่ Walailak Brand Ambassador 2022 และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart student & Smart Service” กล่าวปิดกิจกรรม และมอบเข็มกลัด Walailak Brand Ambassador โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชา/วิทยาลัยละ 2 คนเข้าร่วม ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

กิจกรรม WU Brand Ambassador 2022 ในครั้งนี้ ยังมีการพูดคุยให้ความรู้จากคุณโกศล ช่วยอุปการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ในหัวข้อ “สร้าง Content ในสื่อใหม่อย่างไรให้ปัง?” คุณเจนจิรา พุมดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร พูดคุยในหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” พร้อมทั้งการทำกิจกรรมนันทนาการ-สร้างสัมพันธ์รู้จักกัน โดย คุณพิเชฐ กรดกางกั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิขาการบัญชีและการเงิน นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นสื่อบุคคลในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชน และเพื่อทำหน้าที่เป็น Presenters ในสื่อหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักวิชา/วิทยาลัย ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram TikTok ฯลฯ อีกด้วย