ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 1 สร้างพิธีกรรุ่นใหม่ให้องค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่พิธีกรในงาน พิธีการต่าง ๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะโดย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกว่า 30 คน

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสำหรับงานพิธีกร”และ “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการเขียนสคริปต์ โดย คุณเจนจิรา พุมดวง ส่วนสื่อสารองค์กร การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานพิธีกร” โดย อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานที่ไม่เป็นทางการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่ม เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการทำหน้าที่พิธีกรของหน่วยงานของตนในอนาคตต่อไป