ส่วนสื่อสารองค์กร คว้ารางวัล การนำเสนอการพัฒนางานประจำ (PDCA) “ระดับดีมาก”

 

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนายจักรกฤษณ์ สงดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานผลิตสื่อและสารสนเทศ เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์การพัฒนางานประจำ : วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน (หลักสูตรต่อเนื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R)) จัดโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เมื่อวันที่ 20 -21 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ​ มหาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จรุงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน สำราญชีวิต” และ “พลังแห่งชีวิตของคนทำงาน” พร้อมเป็นวิทยากรวิพากษ์การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานและการนำเสนองานวิจัยจากงานประจำของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยกว่า 10 ผลงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผลงานต่างๆที่มีคุณภาพทั้งในระดับดีเยี่ยม ระดับดีมากและระดับดี อีกด้วย