ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และบุคลากรผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รู้จัก พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ในองค์กร โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน จาก 32 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายเรื่อง “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์สื่อ TikTok เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน”โดยนายณัฐวุฒิ  ผิวนิ่มนวล และนางสาวจินตนา  สุดสอาด เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566″]

 

ข่าวและภาพโดย นางสาวอภิญญา ทองทศ นักศึกษาฝึกงานส่วนสื่อสารองค์กร