ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.นครพนม

วันนี้ (24 ส.ค.66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดยกำหนดให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีมติพิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการนำรายชื่อเสนอกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป