ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน “WU Innovation Day 2023”

 

นางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ และนายบรรพต  ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ได้ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหน่วยงาน ประจำปี 2566 เรื่อง “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน WU Innovation Day 2023 (WUID) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนนำเสนอผลงานวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตามหลักประสิทธิภาพการทำงาน “ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ” ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนําเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจผู้นำเสนอผลงาน โดยส่วนสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ขอใช้บริการ โดยปัจจุบันมีคณะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสงค์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน ทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนมากกว่า 60 คณะ/ปี การพัฒนาระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

 

จากการดำเนินการในการพัฒนานวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เป็นแนวคิดที่มุ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่คณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในการติดต่อขอใช้บริการเข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อบุคคล โดยสามารถลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ประสานงานในการเตรียมการต้อนรับคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 90% รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการทำงาน จาก 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขั้นตอน และยังผลได้ต่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์และระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย visit.wu.ac.th อีกด้วย