ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งวิทยฐานะ

ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ จัดอบรมให้ค … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งวิทยฐานะ