ส่วนสื่อสารองค์กร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ Walailak Channel Rising Star 2024

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อฯและบุคลากร ได้จัดการประกวดโครงการ Walailak Channel Rising Star 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และศักยภาพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 29 คน

การจัดโครงการ Walailak Channel Rising Star 2024 ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสุดยอดนักประชาสัมพันธ์ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ทางช่อง Walailak Channel โดยน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 29 คน ได้ประชันความสามารถกันทั้งในด้านการเป็นผู้ดำเนินรายการ อ่านข่าว ลงเสียงสปอต และถ่าย Photo Shoot และผลการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการระบุไว้ ได้แก่

  1. นางสาวกัสตีนี อาเดะอาแว (กัส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์
  2. นางสาวอนุสรา จันทร์ทอง (กีต้าร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายจิรวัฒน์ มาลี (จิ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาเเพทยศาสตร์
  4. นายณัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ์ (เจมส์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  5. นายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ์ (เจ้านาย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  6. นายธนดล เถาประศาสน์ (ดล) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  7. นายชนะชัย ภู่สุด (ท๊อป) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ
  8. นางสาวเบญจมาศ ศรีสุวรรณ (แพมมี่) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี
  9. นางสาวศิริรัตน์ ปรสันติสุข (วุ้นเส้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาบัญชีและการเงิน
  10. นางสาวมนสิชา วางัสสุมา (ไอ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ทั้งนี้ ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2567 นี้