ภาพปก 5ส green
businesswoman-browsing-through-ring-binder-file-do-2021-08-26-23-02-45-utc

ความสำคัญของโครงการ 5ส Green

5ส Green เป็นเครื่องมือคุณภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม [+]
Play Video about clip 5s

คลิป 5ส รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิป "สุข สนุก สำเร็จด้วยพลัง 5ส Green "

อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328