หมวด 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

หมวด 3

การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

  1. Link: ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ดูแล 
1. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล: นำข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ

2. ส่วนสื่อสารองค์กร: รูปภาพผู้บริหาร

 

Facebook

  1. https://www.facebook.com/WalailakUniversity
    เพจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. https://www.facebook.com/walailakchannel

Twitter

  1. https://twitter.com/Walailak_U

Youtube

  1. https://www.youtube.com/@WalailakChannel

Tiktok

  • https://www.tiktok.com/@walailakchannel0