ระบบจองเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศึกษาดูงาน ศึกษาเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อและเยี่ยมชม
ระบบจองเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศึกษาดูงาน ศึกษาเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อและเยี่ยมชม
ระบบจองเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศึกษาดูงาน ศึกษาเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อและเยี่ยมชม
Previous slide
Next slide

“Happy time to visit Walailak University”
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
…งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. 0 7547 6322

Play Video about Walailak Visit

โรงเรียนจองศึกษาเรียนรู้

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ

หน่วยงานจองศึกษาดูงาน

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โปรแกรมเยี่ยมชมแต่ละเดือน