ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตนักปกครอง ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับความอดทน อุตสาหะ วิริยะ และทุ่มเทว่าเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จและทำให้ชีวิตมีคุณค่า

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ได้เล่าถึงชีวิตของนักปกครองว่า เริ่มจากแรงบันดาลใจที่อยากเรียนด้านรัฐศาสตร์เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมรอบด้าน ประกอบกับความชอบด้านการเมืองการปกครอง ทฤษฎีการเมือง นักปรัชญา โดยตั้งเข็มทิศในตอนนั้นว่า จะเป็นปลัดอำเภอ จึงได้เรียนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระหว่างที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากจะมีความมุ่งมั่นด้านการเรียนแล้ว นายจำเริญ ก็ยังได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกด้วย เช่น การไปสร้างโรงเรียนให้กับชาวเขาทางภาคเหนือ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำหาเงินทุนสนับสนุน การประสานงานต่างๆ กับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ขณะเดียวกัน ก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการของกรมการปกครอง พบว่า จะมีการสอบตำแหน่งปลัดอำเภอในอีกไม่นาน จึงได้วางแผนการเรียนและสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีครึ่ง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสอบ แต่ไม่ประสบความสำเร็จด้านการสอบเข้ารับราชการ จึงได้ศึกษาและสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้รู้ เพิ่มเติม พบว่า การสอบเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไปสู่เป้าหมายได้เช่นกัน

นายจำเริญ เริ่มรับราชการครั้งแรกในปี 2527 ที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นเลขาผู้ติดตามผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้เรียนรู้การทำงานต่างๆ มากมาย ทั้งจากผู้บังคับบัญชาและประสบการณ์การทำงานด้วยตัวเอง จึงได้เติบโตและก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา พังงา ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ภูเก็ต นครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

นายจำเริญ ได้บอกเล่าถึงช่วงเริ่มต้นของการทำงานว่า ความตั้งใจจริงและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ วัฒนธรรมและประเพณี สิ่งแวดล้อมของชุมชน การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเชิงพื้นที่ เพื่อให้การทำงานราบรื่น และต้องทำตัวให้เหมือนเทียนไขที่เผาไหม้ตัวเอง เพื่อให้แสงสว่างแก่ประชาชน โดยได้เล่าตัวอย่างประสบการณ์การทำงานต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ การอพยพชาวบ้านบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นต้น

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น นายจำเริญ เล่าว่า นอกจากจะเก่งเรื่องงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องสนับสนุน จึงต้องรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ มีความนอบน้อม แต่ก็ต้องมีจุดยืนของตัวเอง และยึดหลักกฎหมายในการทำงาน พร้อมทั้งมีความอดทน อุตสาหะ วิริยะ และทุ่มเท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

ส่วนแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ เล่าว่า นครศรีธรรมราชมีโครงการใหญ่หลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น การจัดการน้ำมีแผนดำเนินการเสร็จภายใน 3 ปี ซึ่งในอนาคตนครศรีธรรมราชจะมีความมั่นคงด้านการจัดการน้ำ การพัฒนาสนามบินจะแล้วเสร็จในปี 2564 และในอนาคต นครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะมีการเดินเรือจากนครศรีธรรมราชถึงเกาะสมุย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวในตอนท้ายถึงนักศึกษาว่า ขอให้ทุกคนทำหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนอยู่ในกรอบ ปลอดจากยาเสพติด และนำความรู้ความสามารถที่เรามีเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างด้วย

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง