การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ … Continue reading การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กรในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายง … Continue reading คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่