ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics Ranking (SEO : Search Engine Optimization) ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดอันดับ Webometrics Ranking และสามารถนำกระบวนการทำ SEO ไปใช้กับเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โดเมน .wu.ac.th ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดอันดับ webometrics ranking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับฯ กล่าวเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์   ธีรดา คัตตพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร รวมกว่า 70 คน  แบ่งเป็น Onsite จำนวน 40 คน และ Online กว่า 30 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ และเนื้อหาเว็บไซต์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก (Visibility) สู่สาธารณชนและเพื่อมุ่งสู่การเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยระบบ Webometrics Ranking