ส่วนสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลชนะเลิศคลิป 5ส Green

 

ผศ.ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี-กำกับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กรเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป “สุข สนุก สำเร็จด้วยพลัง 5ส Green” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานมอบรางวัล ในการประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day และได้มีการประกวดคลิป “สุข สนุก สำเร็จด้วยพลัง 5ส Green” ภายใต้หลักเกณฑ์การตัดสินหลัก 3 ประเด็น คือ 1) การมีส่วนร่วม/ความพร้อมเพรียง (ผู้บริหารหน่วยงาน+พนง.) 2) ความคิดสร้างสรรค์ (เนื้อหา/เทคนิคการนำเสนอ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบคลิป) และ 3) ความสวยงาม/ความน่าสนใจ/ความประทับใจตามธีมการประกวด โดยคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าส่วนสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลชนะเลิศ  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์และสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ส่วนสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลชนะเลิศคลิป 5ส Green