ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันนี้(24 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30-12.00 น. ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ