มอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดคลิปฯ เป็นเงิน 60,000 บาท จากนายสุทิน พรชัยสุรีย์ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คนที่ 2

โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังกล่าวดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปัญญดา จิตสำรวย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอริศนา ทองอร่าม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ประกอบด้วย 1.นายชาคร บุษยากุล 2.นางสาวฟาฏิมะฮ์ นิลเชื้อวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3.นายพลเทพ ทองเพชร สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4.นางสาวปริญญ์ วงศ์แกล้ว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 5.นายนาดีมัน สะรีบู 6.นางสาวศศิกาญจน์ จีนขุ้ย สำนักวิชาการจัดการ 7. นางสาวณัฐวดี รักษ์สกุล, นางสาวณัฐกานต์ ร่าหมาน,นางสาวสุพัตรา โอยสวัสดิ์และนางสาวนิภาภรณ์ ไชยสุวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รางวัลประเภททีม) ได้เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร