University PR Network Expo 2022 สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายรุกงานด้านสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน KNOW ME MORE: University PR Network Expo 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหลักสูตรการศึกษา ผลงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่อที่จัดแสดง มีการแนะนำให้ข้อมูลแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบนเวทีโดยตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภาคีเครือข่าย 8 สถาบัน ร่วมจัดนิทรรศการ

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก KNOW ME MORE: University PR Network Expo 2022 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข้อมูลของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านหลักสูตรการศึกษา ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมี 8 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนว นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครอง และสื่อมวลชน ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 4,900 คน

นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการหารือสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่เป็นประโยชน์ยิ่ง และนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีระหว่างกันในโอกาสต่อไป