ส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2565 “Walailak Brings Us Together”

ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2565 “Walailak Brings Us Together” ระหว่างวันที่  12 – 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรทุกคนร่วมกันสรุปภาพรวมการดำเนินงานของส่วนสื่อสารองค์กรในรอบปีงบประมาณ 2565 การวิเคราะห์ SWOT ภาพสะท้อนการทำงานปี 2565 และหารือแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกัน จากนั้น ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เริ่มสัมมนาด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดแผนปฏิบัติงานและนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละงาน จากนั้นผู้ช่วยอธิการบดีได้นำเสนอ Agenda-based และบุคลากรร่วมกันคิดผลงานเด่นของส่วนสื่อสารองค์กรประจำปี 2566และร่วมกันคิด OKRs ของหน่วยงานเพื่อความสำเร็จในการทำงานของทุกฝ่ายงานในปีงบประมาณต่อไป