อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ