ส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566 “Walailak Brings Us Together”

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหาดนั่งเล่น บ่อนนท์ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรทุกคน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาส่วนสื่อสารองค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมและสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสาร…การแข่งขัน และความท้าทายขององค์กร/สถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล”

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ มีการจัด “กิจกรรมสร้างพลังใจใส่พลังทีม”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อมารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “หลักคิดในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” จากนางสาวนฤมล สุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทศาสตร์ และกิจกรรมในช่วงเย็น ณ หาดนั่งเล่น บ่อนนท์ เป็นกิจกรรมกระบวนการ : เกมสื่อสาร-สร้างสัมพันธ์

ในส่วนของช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ หาดนั่งเล่น บ่อนนท์ มีกิจกรรม Team Building มองตัวเอง-มองผู้อื่น-มองโลก (แห่งการเปลี่ยนแปลง) และกิจกกรมนำเสนอผลการวิเคราะห์งาน…ก้าวต่อไปของงาน/สสอ. โดย นายพิเชฐ กรดกางกั้น เจ้าหน้าที่ฯสำนักวิชาการบัญชีและการเงินและทีมงาน รับหน้าที่เป็นกระบวนกรสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี2566 “Walailak Brings Us Together” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับบุคลากรและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ข่าวโดย นางสาว อภิญญา ทองทศ นักศึกษาฝึกงานส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร